Nhân sự

125+

người

Kỹ sư điện

130+

người

Kỹ sư cơ khí

10+

người

Kỹ sư BMS

65+

người

Bộ phận khác

1120+

người

Công nhân

Ban giám đốc

Trưởng Phòng

Nhân Viên