Dự án

RHYTHM KYOSHIN Hà Nội - Giai đoạn 2

Chi thiết dự án

Dự án:
RHYTHM KYOSHIN Hà Nội - Giai đoạn 2

Khách hàng:
MAEDA VIETNAM CO., LTD

Địa điểm:
Hà Nội

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
20,583,200,000 VNĐ