Tin tức

YUSEN DINH VU WORKSHOP AND WAREHOUSE COMPLEX

Chi thiết dự án

Dự án:
YUSEN DINH VU WORKSHOP AND WAREHOUSE COMPLEX

Khách hàng:
VINATA INTERNATIONAL JOINT VENTURE CO., LTD

Địa điểm:
Dinh Vu IP - Hai Phong

Tổng diện tích:
100.000 m2

Tổng giá trị:
1.832.000 USD