Tin tức

PIAGGIO VIETNAM FACTORY

Chi thiết dự án

Dự án:
PIAGGIO VIETNAM FACTORY

Khách hàng:
INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.4

Địa điểm:
Binh Xuyen IP - Vinh Phuc

Tổng diện tích:
45.000 m2

Tổng giá trị:
2.100.000 USD