Tin tức

MICROSOFT MOBILE VIET NAM (2 STAGES)

Chi thiết dự án

Dự án:
MICROSOFT MOBILE VIET NAM (2 STAGES)

Khách hàng:
OWNER

Địa điểm:
Vsip IP - Bac Ninh

Tổng diện tích:
171.000 m2

Tổng giá trị:
4,500,000 USD