Tin tức

KYOCERA VIETNAM NEW FACTORY

Chi thiết dự án

Dự án:
KYOCERA VIETNAM NEW FACTORY

Khách hàng:
VINATA INTERNATIONAL JOINT VENTURE CO., LTD

Địa điểm:
Thang Long II IP - Yen My - Hung Yen

Tổng diện tích:
82.000 m2

Tổng giá trị:
1.950.000 USD