Tin tức

CMX Renewable Energy Viet Nam Solar Power Plant

Thăng tiến Thăng tiến

Chi thiết dự án

Dự án:
CMX Renewable Energy Viet Nam Solar Power Plant

Khách hàng:

Địa điểm:

Tổng diện tích:

Tổng giá trị: