Nhân sự

114

người

Kỹ sư điện

124

người

Kỹ sư cơ khí

10

người

Kỹ sư BMS

65

người

Trình độ đại học

1100

người

Công nhân

Ban giám đốc

Trưởng Phòng

Nhân Viên