Dự án

TOPLA VIET NAM FACTORY

Chi thiết dự án

Dự án:
TOPLA VIET NAM FACTORY

Khách hàng:
NAKANO VIET NAM CO., LTD

Địa điểm:
Que Vo IP – Bac Ninh Province

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
753,000 USD