Dự án

CONSTRUCTION MASTERS PROGRAM VIETNAM JAPAN UNIVERSITY

Chi thiết dự án

Dự án:
CONSTRUCTION MASTERS PROGRAM VIETNAM JAPAN UNIVERSITY

Khách hàng:
TONETS VIET NAM CO., LTD

Địa điểm:
My Dinh I - Tu Liem - Ha Noi City

Tổng diện tích:

Tổng giá trị:
282.000 USD